Missa Solemnis

Datum: 12 Juni 2022
Ort: Darmstadt, Stadtkirche

Beethoven: Missa solemnis op. 123
Kantoreien der Auferstehungskirche, Petruskirche, Pauluskirche, Stadtkirche und St. Ludwig
Hanna Zumsande – Sopran
Stefanie Schaefer – Alt
Mark Adler – Tenor
Matthias Horn – Bass
Burkhard Engelke & Joachim Enders &, Wolfgang Kleber & Christian Roß &
Jorin Sandau – Leitung


Sonntag, 12. Juni 2022, 18:00 Uhr in Darmstadt – Stadtkirche (An der Stadtkirche 1)

musik-arheiligen